Personel medyczny ratuje zdrowie i życie milionom ludzi na całym świecie. Brak opieki medycznej, lekarzy, fachowego personelu skutkuje rozprzestrzenianiem się wielu groźnych chorób a śmierć zbiera bogate żniwo, chociażby w krajach Trzeciego Świata. W polskich szpitalach nie brakuje wykwalifikowanej kadry, ale dochodzi czasami do zakażeń lub innych błędów mających istotny wpływ na zdrowie i życie pacjenta.

Jeśli nie odszkodowanie to co ?

Tematyka odszkodowawcza zajmuje się dochodzeniem roszczeń na pokrycie strat w sferze majątkowej, a czy w przypadku ubytków w sferze niemajątkowej istnieje jakaś rekompensata? Otóż tematyka wyrównywania, zadośćuczynienia krzywdom jest niezwykle trudnym zagadnieniem. Zajmuje się bowiem stratami, które ciężko jest przeliczyć na pieniądze. Jak zaspokoić, zrekompensować cierpienie rodziców po stracie dziecka? Dla niektórych jest to niemożliwe i w żaden sposób nieprzekładające się na wymiar pieniężny. Stąd powstała instytucja zadośćuczynienia, o której mówi art. 446 § 4, ale także zajmują się nią art.445 i 448 K.C., w których przejawia się wyraźnie funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia.

Przesłanką domagania się zadośćuczynienia jest doznanie krzywdy – co to oznacza ?

W celu dokładnego wyjaśnienia wyżej cytowanych przepisów, należy przybliżyć pojęcie krzywdy, którą zdefiniować można jako szereg odczuć negatywnych, doznanych na skutek działania czynników zewnętrznych, czy wydarzeń, a które w ujemny sposób wpłynęły na nasze samopoczucie i zdrowie. Można tutaj wymienić bezsenność, ból i inne dolegliwości fizyczne, ale także stany depresyjne, lękowe (a więc zaburzenia natury psychologicznej). Zatem występują tu elementy dotyczące sfery niemajątkowej, mowa o zrekompensowaniu straty, której wartości nie można w sposób jednoznaczny i precyzyjny wyrazić.

Istnienie związków między działaniem, a jego efektem

O związku przyczynowo-skutkowym mówi się wiele w tematyce odszkodowawczej, przy czym przyjmuje się, że nie jest konieczne wykazanie bezpośredniego związku pomiędzy działaniem lekarza, a wystąpieniem negatywnych skutków podjętych czynności. Wystarczające jest ustalenie pewnego prawdopodobieństwa wystąpienia charakterystycznych następstw w wyniku podjęcia tych czynności, bądź zaniechania ich czynienia, ale art. 361 § 1 k.c., powiada o odpowiedzialności tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda.

Rodzaje relacji, a prawo do dochodzenia zadośćuczynienia

O zadośćuczynienie za śmierć ubiegać się mogą zgodnie z art. 446 § 4. najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Choć i w tym wypadku pozostaje pytanie o związek między zmarłym, a osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie. Niezbędne jest zaistnienie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy poszczególnymi stronami. Dlatego niezbędne jest doprecyzowanie łączących ich relacjach i adekwatnie do tego odczuwanych skutkach braku osoby najbliższej. W tak trudnej sytuacji pomocne okazują się usługi kancelarii Codex, której zespół składa się z najlepszych doradców, zajmujących się z wyczuciem i delikatnością, ale bardzo skutecznie dochodzących wysokiego wymiaru rekompensat. Służymy profesjonalną pomocą bazując na wieloletnim doświadczeniu.