Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnym przysługuje bardzo szeroki wachlarz świadczeń od ubezpieczyciela, wypłacanych z tytułu polisy OC posiadacza pojazdu. Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy poszkodowany w skutek deliktu, w tym przypadku kolizji drogowej, zmarł. Należy wskazać, że odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to dwa odrębne świadczenia, których jednoczesnego spełnienia może domagać się osoba uprawniona. Szerzej oba świadczenia zostaną opisane poniżej.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Instytucja zadośćuczynienia za doznaną krzywdę została wprowadzona nowelizacją Kodeksu cywilnego z 2008 roku, kiedy to do art. 446 dodano § 4. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, a jego wysokość jest uzależniona od doznanej krzywdy po śmierci poszkodowanego. W kręgu członków najbliższej rodziny znajdują się nie tylko osoby, które łączyły więzy pokrewieństwa ze zmarłym – rodzice, dzieci, ale również inne osoby, które pozostawały w szczególnej bliskości ze zmarłym, np. konkubent, narzeczona. Zgodnie z przedstawioną powyżej tezą, uprawnionymi do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę są wszystkie osoby, które ze zmarłym łączyła szczególna więź emocjonalna. Krąg osób uprawnionych do świadczenia jest więc otwarty, wystarczy, że dana osoba wykaże szczególną więź łączącą ją ze zmarłym.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to jednorazowe świadczenie pieniężne, które staje się wymagalne w momencie wezwania dłużnika, w tym przypadku ubezpieczyciela, do zapłaty. Wysokość odszkodowania za doznaną krzywdę zależy od doznanej krzywdy, czyli bólu i cierpienia po śmierci bliskiej osoby.

Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej

Instytucja odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej wskutek śmierci poszkodowanego została omówiona w art. 446 § 3. Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, a wysokość odszkodowania powinna odpowiadać pełnej wysokości szkody. W kręgu osób uprawnionych do świadczenia znajdują się członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Należy zauważyć, że mowa tu o rodzicach, dzieciach, powinowatych, ale również o konkubencie, jeśli zmarły zaspakajał jego potrzeby materialne oraz inne osoby, na których zmarły łożył pieniądze. Warto podkreślić, że pogorszenie się sytuacji życiowej jest przesłanką uzyskania odszkodowania, a jego wysokość powinna być uzależniona od wysokości poniesionej szkody. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej to dwa odrębne świadczenia, których otrzymanie i wysokość zależy od spełnienia zupełnie innych przesłanek.

Osoby, których najbliżsi zginęli w wypadku komunikacyjnym, zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z bezpłatnej porady ekspertów Codex.