Z roku na rok wzrasta liczba procesów sądowych, toczących się o odszkodowanie za śmierć pacjenta w wyniku błędu lekarskiego. Przybywa nie samych błędów w sztuce medycznej, co wzrasta poziom wiedzy o możliwościach płynących z wykorzystania przepisów prawnych.

Zdarzenie medyczne – czym właściwie jest?

Kluczowym dla zrozumienia tematyki odszkodowań w zakresie praw pacjenta, jest pojęcie samego błędu medycznego. W ustawodawstwie termin błędu lekarskiego, błędu medycznego czy też błędu w sztuce lekarskiej nie jest zdefiniowany wprost. Zgodnie z Ustawą z dn. 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417) używa się terminu zdarzenia medycznego, opisanego w art. 67a.1.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Krąg osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem

Do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, wniosek mogą złożyć w przypadku śmierci pacjenta, jego spadkobiercy. Oczywiście prócz tej drogi postępowania, można dochodzić ochrony swoich praw w postępowaniu sądowym. Wówczas zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a zwłaszcza art. 446.§ 2. mówiący o tym, że osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Jednocześnie w § 3 tego samego art. sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Należy tutaj zwrócić uwagę na odmienne wskazanie podmiotów uprawnionych, ubiegających się o odszkodowanie za śmierć, a więc w pierwszym przypadku są to spadkobiercy, a w drugim osoby bliskie/ najbliżsi członkowie rodziny – co nie zawsze będzie tożsame.

Różnice między drogami dochodzenia roszczeń

Zasadniczą różnicą jest szybkość postępowania, a mianowicie, komisje wojewódzkie powołane zostały przede wszystkim dla ułatwienia i szybkiego rozwiązywania spraw związanych z nieskomplikowanymi przypadkami, nie wymagającymi specjalistycznej wiedzy medycznej lub też wiedzy z kilku gałęzi medycyny. W praktyce duża ilość przypadków jest jednak wysoce skomplikowana i wymagająca pomocy prawniczej.

Warto wtedy skorzystać z pomocy oferowanej przez zespół fachowców kancelarii Codex, dochodzących wysokich roszczeń i dokładających starań o najszybsze zakończenie tego typu spraw.