Katalog roszczeń do świadczeń przysługujących po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym jest bardzo szeroki. Wśród nich należy wyróżnić zobowiązania o charakterze okresowym, tj. rentę alimentacyjną oraz fakultatywną. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obu rent został określony w Kodeksie cywilnym. Pozostałe należne świadczenia – zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę są wypłacane jednorazowo.

Renta alimentacyjna – obligatoryjne świadczenie dla członków rodziny zmarłego

Renta alimentacyjna to świadczeń obligatoryjne, wypłacane osobom, względem których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny. To samo dotyczy osób, którym roszczenie o alimenty nie przysługiwało wobec zmarłego w chwili śmierci, ale powstałoby dopiero po jego śmierci – warto tu wskazać sytuację dziecka poczętego, w przypadku gdyby przed jego narodzinami rodzic zmarł w wypadku komunikacyjnym. W związku z powyższym do kręgu osób uprawnionych do otrzymania renty alimentacyjnej zaliczamy krewnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonka, przysposabiającego i przysposobionego, powinowatych, dziecko poczęte. Należy jednak zauważyć, że obowiązek alimentacyjny ciąży najpierw na bliższych stopniem pokrewieństwa – oznacza to, że dziadkowie mogą żądać renty po śmierci wnuka, ale tylko w przypadku, gdy zmarły nie miał dzieci. Jedyną przesłanką otrzymania renty alimentacyjnej jest pozostawanie w kręgu osób uprawnionych.

Jakim świadczeniem jest renta fakultatywna?

Renta fakultatywna to świadczenie przyznawane na zasadzie słuszności i wypłacane osobom, którym zmarłym dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. Krąg osób uprawnionych do otrzymania renty fakultatywnej jest więc znacznie szerszy, niż w przypadku renty alimentacyjnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca nie definiuje pojęcia osób najbliższych. Oznacza to, że o rentę fakultatywną mogą starać się również osoby niespokrewnione ze zmarłym, za osobę uprawnioną do świadczenia można uznać konkubenta lub konkubinę, przyjaciela. Niemniej jednak, aby otrzymać rentę fakultatywną należy spełnić wskazane przesłanki:
  • uprawnione do świadczenia są osoby bliskie zmarłemu,
  • zmarły dostarczał dobrowolnie i systematycznie środków utrzymania,
  • żądanie renty powinno być uzasadnione ami współżycia społecznego.

W jaki sposób ustalana jest wysokość renty?

Przy ustalaniu wysokości renty alimentacyjnej i fakultatywnej brane są pod uwagę takie same zasady. Można wyróżnić dwa kryteria, na podstawie których ustalana jest wysokość renty:
  • potrzeby poszkodowanego,
  • możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego.
Renta alimentacyjna i fakultatywna to pewnego rodzaju odszkodowania , których mogą się domagać najbliżsi po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym. Niemniej jednak należnych świadczeń jest o wiele więcej – jeśli w wyniku wypadku poszkodowany zmarł to osoby uprawnione mogą domagać się również zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, odszkodowania w przypadku pogorszenia się sytuacji życiowej, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Kancelaria Codex zajmuje się pomocą poszkodowanym w odzyskaniu należnego im odszkodowania. Jeśli straciłeś bliską osobę w wypadku, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady naszego eksperta.