Osoba, która została źle potraktowana przez pracowników placówki medycznej lub lekarz wystosował błędną diagnozę, ma prawo do rekompensaty szkody jaką poniósł. Pacjent, którego prawa zostały naruszone może ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także o rentę. Kiedy przysługuje nam prawo o dochodzenie roszczeń? 

Łamane prawa pacjenta

Abstrahując od dokonywania błędów medycznych przez pracowników placówek leczniczych, mamy całą paletę zachowań, za które przysługuje nam odszkodowanie. Do najważniejszych należą:

  • odmowa przyjęcia do lekarza,
  • niezachowanie etyki lekarskiej - arogancja, obraźliwe zachowanie wobec pacjenta, złośliwe uwagi,
  • rozpowszechnianie danych dotyczących pacjenta - rozmawianie o nim na korytarzu wśród innych pacjentów,
  • nieposzanowanie intymności i godności osobistej pacjenta,
  • brak stworzenia odpowiednich warunków do badań np. niezamknięte pomieszczenia, brak parawanów.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone i odczuł uchybienia dokonane przez personel medyczny, ma prawo do zgłoszenia się z roszczeniem o odszkodowanie do władz placówki. Zarówno w przypadku prywatnych jak i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, obowiązują takie same przepisy co do przestrzegania praw pacjenta.

Dochodzenie roszczeń

Za konkretne szkody powstałe na skutek nienależytego zachowania personelu medycznego lub przestępstwa pacjent ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli prawa pacjenta zostały naruszone w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ swoich praw można dochodzić u rzecznika praw pacjenta. Podobną instytucją, do której można się zwrócić to  Okręgowa Izba Lekarska - jeśli lekarz dopuścił się przewinienia. Zarówno pacjent, jak i jego rodzina mają prawo żądać rekompensaty od władz placówki medycznej. W takim przypadku postępowanie toczy się przed sądem cywilnym i jest możliwe ubieganie się zarówno odszkodowania jaki zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Jeżeli któryś z pracowników medycznych dopuścił się przestępstwa na gruncie prawa karnego i swoim zachowaniem doprowadził do wywołania szkody u pacjenta, zawiadamia się prokuraturę i wszczyna się postępowanie karne. W tym przypadku to sąd orzeka winę lekarza, a pacjent obowiązany jest do wykazania dowodów popierających jego oskarżenie.

Najlepszym rozwiązaniem dla osoby, która ubiega się o odszkodowanie za złamanie praw pacjenta jest skontaktowanie się ze specjalistycznym zespołem prawniczym, który kompleksowo zajmie się sprawą.

Jeśli nie wiesz jak dochodzić swoich roszczeń, pozwól Nam sobie pomóc. Zgłoś się już dziś i bądź spokojny o swoje roszczenie.