Postępowanie likwidacyjne ciągnie za sobą cały zakres obowiązków dla zakładu ubezpieczeń. Poniżej lista najważniejszych z nich.

Terminowość

Zakład ubezpieczeń zawiadamia o wynikach postępowania likwidacyjnego w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Uzasadnienie częściowej lub całkowitej odmowy

Pismo powinno zawierać opis okoliczności faktycznych, jak również wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą ubezpieczyciel podjął określone stanowisko. Dotyczy to niezależnie czy zostaje wydana decyzja odmowa lub o przyznaniu świadczenia.

Wskazanie przyczyn, w oparciu o które ubezpieczyciel odmawia wiarygodności dowodom przedstawionym przez uprawnionego.

Przykładowo jeżeli poszkodowany przedstawia ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy, która zawiera określoną wysokość kosztów naprawy, to ubezpieczyciel, odmawiając uznania roszczeń poszkodowanego, powinien przedstawić na piśmie stanowisko, w którym uzasadni brak akceptacji kosztorysu poszkodowanego.

Pouczenie

W piśmie skierowanym do osoby zgłaszającej roszczenie ubezpieczyciel powinien zawrzeć stosowne pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w drodze powództwa cywilnego przed sądem powszechnym.

Przejrzysta, jednoznaczna treść oraz należyte i rzeczowe uzasadnienie stanowiska

Warunek ten należy wyprowadzić z treści art. 355 § 2 w zw. z art. 354 k.c. Ubezpieczyciel powinien zadbać o to, aby pismo kierowane do poszkodowanego zawierało wszelkie wskazane wyżej elementy, a dodatkowo było sporządzone w sposób profesjonalny, merytoryczny oraz czytelny z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy niebędącego profesjonalistą.

 

ZNAJDŹ NAS:

FACEBOOK