Zima to trudny okres dla użytkowników dróg i chodników. Padający śnieg i deszcz, który zamarza tworzy śliską nawierzchnię drogi, a na chodnikach powstają zaspy utrudniające swobodne poruszanie się. Kto odpowiada za odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników? Do kogo należy zgłaszać trudne warunki na drodze?

Kto jest zarządcą drogi i za co odpowiada?

Każda droga publiczna ma przypisanego administratora. Odpowiada on za utrzymanie jej w dobrym stanie przez cały rok. Wiąże się to z okresowymi kontrolami, oznaczaniem niebezpiecznych odcinków dróg i koniecznością niezwłocznego zabezpieczenia takiego miejsca oraz w miarę możliwości szybkiej naprawy, a także odśnieżaniem i posypywaniem dróg w okresie zimowym.

Odpowiedzialność za poszczególne drogi:

 • drogi krajowe i autostrady - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • drogi wojewódzkie - zarząd województwa,
 • drogi powiatowe - zarząd powiatu,
 • drogi gminne - wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • droga wewnętrzna, do której zaliczają się drogi biegnące przez osiedla mieszkaniowe, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, drogi obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, dworcami autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe - zarządca nieruchomości lub terenu, na którym droga jest położona.

Odśnieżanie dróg

W czasie intensywnych opadów śniegu i mrozów stałe utrzymanie drogi w należytym stanie jest dla zarządcy znacznie utrudnione, chociażby ze względu na ograniczoną ilość sprzętu. W związku z tym, wyznaczono VI standardów zimowego utrzymania dróg, w zależności od funkcji oraz natężenia ruchu na danej drodze. Standard:

 • I - czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 2 godzin od ustania opadów śniegu, na drodze nie może pozostać warstwa zajeżdżonego śniegu,
 • II - czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 4 godzin od ustania opadów śniegu, na drodze może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu,
 • III - czas odśnieżania drogi nie może przekroczyć 6 godzin po ustaniu opadów, na jezdni może wystąpić zajeżdżony śnieg, dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych,
 • IV - czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może występować zajeżdżony śnieg , dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych,
 • V - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
 • VI - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin, jezdnia odśnieżania w zależności od potrzeb, jezdnia posypana, po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Za odśnieżenie chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia prywatnej posesji, odpowiada właściciel tej nieruchomości. Zarządca drogi odpowiada za usunięcie zalegającego śniegu, który został uprzątnięty z chodnika przez właściciela. Jeśli między posesją a chodnikiem znajduje się pas zieleni, obowiązek odśnieżenia tego fragmentu drogi spada na gminę. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płatnych parkingów oraz wydzielonych płatnych miejsc postojowych na chodnikach, odśnieżaniem zajmuje się zarządca drogi.

Czy jest kara za nieodśnieżanie chodnika?

Każdy kto nie wywiąże się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

ZNAJDŹ NAS:

FACEBOOK