Wypadki komunikacje odbijają znaczne piętno na zdrowiu poszkodowanych. Bardzo często w wyniku zderzenia z dużą prędkością uczestnicy wypadków doznają dotkliwych urazów głowy, które potrafią wpływać na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Czy poszkodowani w wypadkach pozostający w śpiączce mają prawo do uzyskania świadczeń odszkodowawczych? Na to pytanie odpowiemy w dalszej części artykułu.

Procedura ubezwłasnowolnienia otwiera drogę do roszczeń

Osoby poszkodowane w wypadkach pozostające w śpiączce nie mogą samodzielnie decydować o swoich prawach. Brak możliwości samodzielnego uzyskiwania świadczeń nie zamyka im jednak ścieżki odszkodowawczej. Jak uznał Sąd Najwyższy nie ma konieczności czekania na wybudzenie osoby w śpiączce, by ustalić jej rozmiar cierpienia, a co za tym idzie wysokość należnych świadczeń odszkodowawczych. Należy zaznaczyć, że w przypadku dzieci sytuacja jest zdecydowanie prostsza. Ich interes przed ubezpieczycielem mogą reprezentować rodzice, którzy posiadają władzę rodzicielską. Sprawa dochodzenia odszkodowania komplikuje się, gdy w śpiączce pozostaje osoba dorosła. Zgodnie z literą prawa poszkodowany pomimo braku kontaktu z otoczeniem posiada nadal pełną zdolność do realizowania czynności prawnych. Najbliżsi, by móc w jej imieniu wystąpić o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie muszą przeprowadzić procedurę ubezwłasnowolnienia. Tylko uzyskując pozytywne rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie mogą rozpocząć procedurę likwidacji szkody.

Jak przeprowadzić procedurę ubezwłasnowolnienia?

Prawo dopuszcza możliwość skorzystania z instytucji ubezwłasnowolnienia tylko gdy leży ona w interesie poszkodowanego. Bliscy mogą wystąpić na drogę sądową jedynie, gdy zostaną spełnione dwa warunki. Osoba poszkodowana musi być dotknięta chorobą, która uniemożliwia kierowaniem własnym postępowaniem. Dodatkowo bardzo istotne jest kryterium wieku, które stanowi, że można wnioskować o ubezwłasnowolnienie osoby powyżej lat 13. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może wnieść jedynie najbliższa osoba uprawniona czyli: małżonek, rodzeństwo lub przedstawiciel ustawowy. Sprawy z tego zakresu zawsze rozpatruje właściwy dla poszkodowanego sąd okręgowy. Po pomyślnym rozstrzygnięciu sprawy bliscy osoby ubezwłasnowolnionej mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawy wypadku. Kancelaria Codex posiada bogate doświadczenie w reprezentacji poszkodowanych w wypadkach. Służymy swoją pomocą rodzinom osób, których dotknęło tak tragiczne zdarzenie. Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej porady odszkodowawczej. Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji nakreślimy Państwu możliwości, jakie widzimy w sprawie.