Zajmują niechlubne pierwsze miejsce w najczęściej popełnianych przez personel medyczny zaniedbaniach i pomyłkach. Mowa o okołoporodowych błędach medycznych. Szczególnych, bo dotyczących zdrowia i życia dwóch istot – matki i dziecka.

Jakie działania bądź zaniechania zaliczamy do katalogu błędów okołoporodowych?

Na pierwszym miejscu pojawiają się błędy związane z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia. Zbyt późne jego wykonanie, czekanie do ostatniego momentu, rzutuje zarówno na życie matki, jak i stan dziecka. Równie popularnie forsuje się i zachęca matki do naturalnego porodu, pomimo istnienia przesłanek do wykonania cesarskiego cięcia. Do katalogu błędów okołoporodowych zalicza się również niewystarczający monitoring stanu matki i płodu np. z powodów braków w personelu medycznym. Niewątpliwie przy obecnym stanie wiedzy medycznej i możliwościach badań nierozpoznanie wad rozwojowych płodu oraz niepodjęcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania bądź całkowitego ich zniwelowania zapisuje się także do listy uchybień.

Skutki błędów okołoporodowych

Większość zaniedbań i niewłaściwych działań skutkuje niestety licznymi urazami okołoporodowym, jak niedotlenienie rodzące szereg poważnych konsekwencji w postaci uszkodzeń mózgu (porażenie mózgowe), serca, nerek, a nawet może skutkować śmiercią dziecka. Do listy urazów należą również złamania obojczyka, uraz biodra i inne. Z kolei rodząca matka wskutek niewłaściwie przeprowadzanych procedur i zabiegów narażona jest na złamania, wypadanie macicy, rozejście się spojenia łonowego, czy powstanie przetoki odbytniczo-pochwowej. W wyniku zabiegów ginekologii chirurgicznej może nastąpić między innymi uszkodzenie dróg moczowych, czy pęcherza moczowego.

Od kogo należy się odszkodowanie?

Zasadniczo najczęściej na błąd medyczny składa się nie tylko postępowanie samego lekarza, lecz szerszego personelu placówki medycznej – wtedy odpowiedzialność cywilną ponosi prowadzący tę placówkę (szpital, przychodnię) oraz jego ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC. Zdarza się, że odpowiedzialność placówki medycznej i odpowiedzialność cywilna lekarza mogą występować łącznie na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. Nie oznacza to braku możliwości przypisania odpowiedzialności cywilnej wyłącznie jednemu z powyższych podmiotów – w zależności od stanu faktycznego. Pamiętać jednak należy o wielopłaszczyznowości i stopniu skomplikowania tego zagadnienia, które zależne są od danych rzeczywistych okoliczności sprawy.

Kto ma prawo do uzyskania odszkodowania?

Takie prawo przysługuje matce lub dziecku, które wskutek błędu okołoporodowego doznało uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zawiłość spraw, jej intymny i delikatny charakter, a także niejednokrotnie znaczny stopień skomplikowania przemawiają za tym, aby każde wydarzenie tego typu powierzyć profesjonalistom. Skuteczna pomoc prawna opierać się będzie nie tylko na rzetelnym ustaleniu okoliczności popełnienia błędu, ale przede wszystkim na skutecznym dochodzeniu odszkodowania.

W przypadku takich spraw warto zasięgnąć bezpłatnej porady lub skorzystać z pomocy doświadczonych przedstawicieli kancelarii Codex.