Jak podają statystyki UOKiK, około 5 mln Polaków posiada niekorzystne umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi pod nazwą "polisolokata". Dlaczego tak świetny produkt inwestycyjny okazał się fiaskiem i przynosi ogromne dla klientów straty? Jak działa mechanizm straty środków z polisy? Jak odzyskać utracone pieniądze?

Polisolokata - co to właściwie jest ?

Jest to nazwa polisy inwestycyjnej z UFK. Ujmując to w szerszym znaczeniu, mamy do czynienia z produktem inwestycyjnym, który sprzedawany jest w opakowaniu ubezpieczenia, stąd Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Kupno takiego ubezpieczenia na życie (bądź dożycie) z funduszem inwestycyjnym, zobowiązuje klienta do systematycznego uiszczania odpowiedniej składki, a w przypadku niewpłacenia trzech  kolejnych składek polisa upada. Sytuacją, która również skutkuje wygaśnięcie polisy jest wycofanie przez klienta środków przed czasem zakończenia umowy.

Lawina strat

Punktem kulminacyjnym, otwierającym drogę towarzystwom ubezpieczeniowym do zagarnięcia środków z polisolokaty, jest moment gdy polisa "upada" przed planowanym zakończeniem jej trwania.

Umowy inwestycyjne zawierane są na określony czas, w którym klient zobowiązany jest do regularnego wpłacania określonych środków pieniężnych. W sytuacjach, gdy nie zostanie dokonana wpłata dochodzi do rozwiązania polisy i pobrania przez towarzystwo ubezpieczeniowe opłaty likwidacyjnej, a także opłaty za wykup ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciel pobiera te dwie opłaty i pozbawia klienta wszystkich lub większości jego środków.

W takiej sytuacji ubezpieczyciele pobierają opłatę w wysokości od 50% do 100%, co skutkuje pozbawieniem klienta wszystkich lub większości zgromadzonych na polisie środków.

Jak odzyskać utracone środki ?

Z pomocą specjalistów klient ma wysoką szansę na odzyskanie nielegalnie pobranych opłat związanych z likwidacją swoich polis. Centrum Obsługi Powypadkowej Codex świadczy usługi z zakresu dochodzenia roszczeń o zwrot pobranych opłat likwidacyjnych z tytułu rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, tzw. polisolokat. Zespół Prawny z COP Codex posiada doświadczenie w przeprowadzeniu całego procesu związanego z dochodzeniem roszczeń wobec ubezpieczycieli i banków w krótkim terminie, przy minimum formalności i wyeliminowaniu kosztów ze strony klienta.

Kto może się starać o odszkodowanie ?

  • osoba, która wykupiła ubezpieczenie na życie z UFK
  • osoba, której polisa "upadła" i została pobrana wysoka opłata związana z likwidacją polisy lub wykupem ubezpieczenia
  • osoba, której polisa jest aktywna, ale klient chciałby odstąpić od umowy i odzyskać zgromadzone środki

Odszkodowanie przysługuje zarówno w przypadku rozwiązania umowy przez towarzystwo ubezpieczeniowe (najczęściej w przypadku niezapłacenia przez klienta trzech kolejnych składek ) jak również w przypadku rozwiązania umowy przez klienta na zasadzie pisemnego wypowiedzenia. Termin, w którym można ubiegać się o odszkodowanie wynosi 10 lat od dnia potrącenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgromadzonych środków.