Wypadki samochodowe powodują liczne obrażenia u osób w nich uczestniczących. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak dochodzić odszkodowania, gdy doszło do utraty słuchu na skutek poważnego urazu czaszkowo-mózgowego. To przypadki dość rzadkie, jednak odbijające kolosalne piętno na dalszym życiu poszkodowanego.

Szybka diagnoza, a dochodzenie odszkodowania

Utrata słuchu to bardzo poważny rodzaj obrażenia, którego doznają poszkodowani w wypadkach na skutek urazu czaszkowo-mózgowego. Uszkodzenie połączenia nerwowego może być spowodowane np. wybuchem poduszki powietrznej. Bardzo istotne w przypadku, tak dotkliwych obrażeń jest przeprowadzenie badania prze specjalistę otolaryngologa, która ustali przyczyny utraty słuchu. Czas działa na niekorzyść poszkodowanego, poczynienie odpowiednich kroków w kierunku diagnozy zbyt późno może skutkować utrudnieniem w leczeniu, a także pozwoli ubezpieczycielowi na negowanie związku uszczerbku na zdrowiu z feralnym zdarzeniem drogowym. Nie należy zwlekać, jeśli dostrzegamy problem ze słuchem po wypadku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań.

Katalog roszczeń należnych poszkodowanym po wypadku

Poszkodowany, który doznał utraty lub znaczącego pogorszenia słuchu na skutek wypadku komunikacyjnego ma prawo do dochodzenia szerokiego katalogu roszczeń odszkodowawczych m. in.:
  • zadośćuczynienia za krzywdę
  • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu
  • zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, rehabilitację, leki
  • renty
  • wyrównania z tytułu utraty części wynagrodzenia
W celu uzyskania odszkodowania poszkodowany zobowiązany jest do złożenia wniosku odszkodowawczego. W dokumencie tym należy zawrzeć dokładny opis wypadku, przebieg leczenia wraz z nakreśleniem przebytych zabiegów i operacji. Należy też opisać wpływ wypadku na życie poszkodowanego i rokowania na przyszłość. To bardzo ważne, jeśli utrata słuchu doprowadziła do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a to skutkować będzie całkowitą zmianą dotychczasowego życia. We wniosku poszkodowany musi wskazać o jakie roszczenia wnioskuje wraz ze nakreśleniem konkretnych kwot. Do pisma należy dołączyć też zgromadzoną dokumentację w sprawie, która podeprze opis przedstawiony we wniosku. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Poszkodowany po jej otrzymaniu ma 14 dni na złożenie odwołania, gdy nie zgadza się z jej treścią lub wysokością otrzymanych świadczeń. Nie wiesz, czy wypłacona rekompensata jest w odpowiedniej wysokości? Kancelaria CODEX zaprasza do skorzystania z konsultacji odszkodowawczych, bezpłatnie przeanalizujemy sprawy i wskażemy możliwości dochodzenia wyższych świadczeń odszkodowawczych.