"Błąd medyczny" to coraz częściej spotykane hasło w placówkach leczniczych i poza nimi. Lekarze oraz personel medyczny, zazwyczaj niecelowo działają na naszą niekorzyść. To szczególnie przykre wydarzenie,ponieważ spowodowane jest przez osoby, do których mamy szczególne zaufanie w sferze ochrony własnego zdrowia i życia. Jeśli w wyniku nieprawidłowo wykonanej czynności lekarskiej lub jej zaniechania zostanie nam, bądź naszym bliskim wyrządzona krzywda, mamy prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie za poniesione starty. 

Definicja

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) to nieumyślne działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

Orzecznictwo natomiast zdefiniowało błąd lekarski jako czynność wykonywaną w sferze diagnozy i terapii, niezgodą z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.

Odszkodowanie

Odszkodowanie za błędy medyczne to nie to samo co odszkodowanie za straty materialne. Pod tym rodzajem odszkodowania, kryją się trzy pojęcia: odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta.
  • Odszkodowanie za błąd medyczny zawiera przed wszystkim straty finansowe poniesione w skutek leczenia, rehabilitacji, a także opieki np. dojazd do szpitala, zakup leków, zakup sprzętu medycznego
  • Zadośćuczynieniem nazywamy jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz osoby poszkodowanej. W razie śmierci poniesionej wskutek błędu lekarskiego, osoby najbliższe mogą również ubiegać zadośćuczynienie.
  • Renta - świadczenie przyznawane w przypadku, gdy potrzebne są pieniądze na pokrycie kosztów dalszego leczenia czy rehabilitację.

Co podlega odszkodowaniu ?

Za błąd medyczny/lekarski możemy uznać :
  • zakażenie się podczas pobytu w szpitalu, np. zakażenie HCV
  • błędy diagnostyczne - czyli niepoprawne stwierdzenie naszej choroby lub uszczerbku
  • błędy terapeutyczne - jest to np. błędny zakres przeprowadzania zabiegu
  • błędy okołoporodowe - błąd związany z przebiegiem porodu, np. opóźnienie cesarskiego cięcia
Osoby bliskie, którym ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny to m.in. : małżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, konkubenci oraz inne osoby bliskie.

Proces

Proces o odszkodowanie za błąd medyczny bywa bardzo trudnym. Dlatego też niezbędna jest specjalistyczna wiedza prawnicza i medyczna. Centrum Obsługi Powypadkowej Codex oferuje usługi zarówno w jednym jak i drugim zakresie, gdyż posiada wyspecjalizowany personel prawniczy i współpracuje z lekarzami.

Ważny, w przypadku dochodzenia roszczeń jest odpowiedni termin. Art. 442 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: "Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia". Termin ten, może zostać wydłużony, nie dłuższy natomiast niż 10 lat, od dnia w którym nastąpiło wydarzenie wywołujące szkodę.