Opis sytuacji

Małoletni Piotr K. uległ wypadkowi komunikacyjnemu 25.09.2008 r. Przechodząc przez ulicę prawidłowo, w miejscu do tego wyznaczonym małol. poszkodowany został potrącony przez pojazd, którego nietrzeźwy kierowca usiłował dokonać manewru omijania. Po tragicznym zdarzeniu sprawca oddalił się z miejsca wypadku.

Matka małoletniego Piotra K. udzieliła pełnomocnictwa naszej firmie do reprezentowania interesów syna w sprawie odszkodowawczej. Po zebraniu informacji oraz niezbędnej dokumentacji zgłoszono szkodę ubezpieczycielowi. Towarzystwo przyjęło odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i przyznało na rzecz poszkodowanego kwotę 20.000,00 zł tytułem bezspornej części zadośćuczynienia.

Działania Codex

Po uprzednich uzgodnieniach z matką poszkodowanego COP Codex przekazał sprawę do dalszego prowadzenia na drodze postępowania sądowego.

Imieniem małoletniego został złożony pozew w Sądzie Okręgowym.  Towarzystwo Ubezpieczeń po otrzymaniu odpisu pozwu uwzględniło część żądań zawartych w pozwie i wypłaciło na rzecz poszkodowanego: 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 168,00 zł tytułem zwrotu wartości zniszczonej odzieży, 355,00 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia, 354,00 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdów, 1.647,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich.

W toku postępowania sądowego wydana została opinia zespołu biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo – Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w K. Z treści opinii wynikało, iż wypadek spowodował w organizmie chłopca nieodwracalne zmiany. Nadal wymaga on leczenia i rehabilitacji, a ze względu na jego wiek i ciągły rozwój nie da się przewidzieć negatywnych następstw wypadku, które mogą się jeszcze ujawnić. Rokowania co do poprawy kondycji oka prawego są natomiast niekorzystne.

Efekt

12.12.2011 r. Sąd ogłosił wyrok, w którym zasądził: 130.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 40.080,00 zł tytułem renty skapitalizowanej za opiekę osób trzecich, 5.876,66 zł tytułem odszkodowania, 870,00 zł tytułem renty bieżącej. Pełnomocnik poszkodowanego złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego, którą uwzględnił Sąd Apelacyjny i zasądził tytułem zadośćuczynienia na rzecz Piotra K. kwotę 280.000,00 zł. Wyrok jest prawomocny.