Opis sytuacji  

09.03.2010 r., kierujący samochodem osobowym potrącił, przechodzącą prawidłowo przez oznakowane przejście dla pieszych, Krystynę C. W wyniku wypadku piesza doznała obrażeń ciała.

Działania Codex

23.05.2010 r. Krystyna C. podpisała umowę o dochodzenie roszczeń z Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX.  Po gruntownej analizie sprawy i zebraniu dokumentacji 22.07.2010 r. zgłoszono szkodę.  Towarzystwo Ubezpieczeń przejęło odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i wypłaciło na rzecz klientki kwotę 35.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

Po odbyciu szeregu konsultacji z klientką, COP Codex przekazał sprawę do dalszego prowadzenia na drodze postępowania sądowego. Imieniem klientki w dniu 25.10 2010 r., złożono pozew w Sądzie Okręgowym. W toku postępowania sądowego powołano i przeprowadzono dowody z opinii biegłych z zakresu ortopedii, neurologii, psychologii, pielęgniarstwa, przesłuchano świadków, poddano analizie dokumentację medyczną z leczenia klientki.

Efekt

29.11.2012 r. Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w którym zasądził na rzecz klientki kwoty: 115.000, 00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, 2.120,00 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, 2.220,00 zł tytułem skapitalizowanej renty wraz z ustawowymi odsetkami, 750,00 zł miesięcznie tytułem bieżącej renty za zwiększone potrzeby. W wyroku Sąd ustalił również odpowiedzialność na przyszłość za skutki wypadku, jakiemu uległa klientka. Łącznie po uwzględnieniu odsetek ustawowych zasądzona została kwota ok. 180.000,00 zł.