Opis sytuacji

W dniu 06.07.2009r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł jadący prawidłowo na skuterze Daniel K. W dniu 13.03.2010 r rodzice zmarłego Adam i Halina K. podpisali umowę o dochodzenie roszczeń z Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX.

Działania Codex

W sprawie zebrana została konieczna dokumentacja, pozyskano dokumenty dotyczące sprawy karnej, a następnie w dniu 31.05.2010 r. zgłoszono szkodę. Towarzystwo Ubezpieczeń przejęło odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i w toku postępowania likwidacyjnego wypłaciło: 30.000,00 zł na rzecz Haliny K. tytułem zadośćuczynienia, 30.000,00 zł na rzecz Adama K. tytułem zadośćuczynienia, 11.800,00 zł na rzecz Adama K. tytułem zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu i wykonania nagrobka.

Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX po uprzednim kontakcie z klientami i wyrażeniu przez nich zgody skierowało sprawę do dalszego prowadzenie na drodze postępowania sądowego.

W sprawie zebrano wymagane dokumenty, a następnie złożono pozew w Sądzie Okręgowym.

Efekt

25 września 2012 r. Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w którym uwzględnił żądania pozwu w całości i zasądził: 120.000,00 zł na rzecz Adama K, tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, 120.000,00 zł na rzecz Haliny K. tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami.