Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), firma CODEX dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy że:
1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX sp. z o.o.
i Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 35-310 Rzeszów na Al. T. Rejtana 36, lok.16 IV piętro;
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@codex.org.pl lub poczta pod adresem Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o., Al. T. Rejtana 36, lok.16 IV piętro, 35-310 Rzeszów z dopiskiem ‘’Inspektor danych osobowych”
3. Pani/Pana dane osobowe w tym dane wrażliwe zawarte będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji, w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie, jak również w celu umożliwienia i utrzymywania kontaktu z klientem z którym Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o i Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX sp. z o.o. sp. k. zamierza zawrzeć lub zawarł umowę, korespondencji, sprawozdawczości, w celach statystycznych, archiwalnych i windykacji należności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, jak i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie firmy CODEX, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji,
a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok).
Podanie danych jest dobrowolne;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom zajmujące się likwidacją szkód,
w tym ubezpieczyciele i podmioty współpracujące z ubezpieczycielami, osoby odpowiedzialne za zdarzenia powodujące powstanie Pani/Pana roszczenia, podmioty zajmujące się wyjaśnianiem okoliczności w/w zdarzenia, w tym organy administracji publicznej np. Sąd, Prokuratura, Policja, US, ZUS, KRUS, UM, podmioty współpracujące: kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, podmioty świadczące usługi kadrowo-płacowe, podmioty dostarczające oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych oraz firmy informatyczne, placówki medyczne, wypożyczalnie samochodów.;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu prowadzenie korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok), do czasu wygaśnięcia Pani/Pana roszczeń względem podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie powodujące powstanie Pani/Pana roszczenia, wygaśnięcia roszczeń stron niniejszej umowy względem siebie oraz ustania obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 4421 k.c., 118 k.c. oraz z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;
7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
8. przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić wykonanie umowy;
9. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. dane osobowe w tym dane wrażliwe zabezpieczone są odpowiednio;
11. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres: e-mail: inspektor@codex.org.pl lub poczta pod adresem Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o., Al. T. Rejtana 36, lok.16 IV piętro, 35-310 Rzeszów z dopiskiem ‘’Inspektor danych osobowych”
12. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie wykonania umowy;
13. podane przez Panią/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.